Articles

Selected articles

 1. Mnemonic Wars and Parallel Polis: The Anti-Politics of Memory in Central and Southeast Europe: Kosovar Women and Black/Roma Lives Matter (with A. Domachowska, Ł. Gemziak, F. Trupia), “Memory Studies” 15 (6)/2022, pp. 1406-1419, [https://doi.org/10.1177/17506980221134936].
 2. “A Prehistory of Postcolonialism in Socialist Poland”, Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World, eds. James Mark, Artemy M. Kalinovsky, and Steffi Marung, Bloomington: Indiana University Press 2020, pp. 273-287 [ENG].
 3. Marian Małowist’s World History and its Application to World Literature”, The Routledge Companion to World Literature and World History, ed. May Hawas, Routledge 2018, pp. 57-68. [ENG].
 4. On the Benefits of a Sociology of Public Intellectuals for Modern Intellectual History, “Modern Intellectual History” 15 (2) /2018, pp. 607-619, [ENG] [DOI: https://doi.org/10.1017/S1479244316000275].
 5. “The Politics of the Archive in Semi-Peripheries”, Futures of Comparative Literature. ACLA State of the Discipline Report. Eds. Ursula K. Heise, Dudley Andrew, Alexander Beecroft, Jessica Berman, David Damrosch, Guillermina De Ferrari, César Domínguez, Barbara Harlow, and Eric Hayot, London: Routledge 2017, pp. 51-60 [the first version in: The 2014 – 2015 Report on the State of the Discipline of Comparative Literature, ed. U.K. Heise, ACLA 2015 [ENG].
 6. The Primary Chronicle in Light of World(-)System Theories and Social Constructivism, “Russian History” 44/2017, pp. 151-170 [ENG] [ https://doi.org/10.1163/18763316-04402009 ]
 7. Der Effekt der Synergie, Die kulturelle (Vor-)Geschichte der modernen polnischen Literaturtheorie im mittel- und osteuropäischen Kontext [The Effect of Synergy. The Cultural (Pre)History of the modern Polish Theory of Literature in Central and Eastern European Context], “Die Welt der Slaven”, 61/2016, pp. 258-79 [GER].
 8. Mito-logika pamięci, czyli o Kosowie w ‘Górskim wieńcu’ Petara II Njegoša raz jeszcze: (pasaże strukturalistyczno-konstruktywistyczne) [Mytho-Logic of Memory, that is One More Time about Kosovo in Peter II Njegoš’ ‘The Mountain Wreath’ (Structuralistic and Constructivistic Passages], “Litteraria Copernicana” vol 19/2016, pp. 145-165 [PL] [DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.042].
 9. With D. Ulicka, “From Circles to the School (and Back Again): The Case of Polish Structuralism”, Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy, eds. M Grishakova and S. Salupere, New York-London: Routledge 2015, pp. 63-83 [ENG].
 10. With A. M. Kola, Polish Education in Transition. Parallel Models, “International Journal of Social Economics”, vol. 42, issue 9, 2015, pp. 852-867 [ENG] [https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2015-0055 ] [ENG].
 11. With M. Kafar, “O etyczno-moralnych aspektach ‘praktyk humanistycznych’ słów kilka”, Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych” [Ethical and Moral Aspects of the ‘Humanities’ Practices’], eds. M. Kafar, A.F. Kola, Toruń-Łódź: Humanistics Forum 2015, pp. 7-19 [PL]. 
 12. With M. Kafar, “Człowiek, życie i śmierć w kontekście etyczno-moralnych aspektów ‘praktyk humanistycznych’” [“Human, Life, and Death in the Context of Ethical and Moral Aspects of the ‘Humanities’ Practices’”], Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”  [Ethical and Moral Aspects of the ‘Humanities’ Practices’], eds. M. Kafar, A.F. Kola, Toruń-Łódź: Humanistics Forum 2015, pp. 23-39 [PL].
 13. With M. Wołk, Użytki, pożytki, porównania [Uses, Benefits, Comparisons], “Litteraria Copernicana” 2/2015 [ISSN 1899–315X] titled Pożytki z porównania [Advantages of Comparison], eds. A.F. Kola, M. Wołk, pp. 5-10 [PL with ENG summary] [DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2015.014].
 14. “Polak z krwi i kości, choć imię i nazwisko brzmią ‘nieswojsko’”… Manfred Kridl w kraju i na emigracji, “Litteraria Copernicana” 2/2015 [ISSN 1899–315X] titled Pożytki z porównania [Advantages of Comparison], eds. A.F. Kola, M. Wołk, pp. 169-174 [PL with ENG summary] [DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2015.026].
 15. “European Identity, Minor Transnationalism and a Semi-Peripheral Perspective”, European Identity: Bright Ideas, Dim Prospects, ed. B. Radeljić, Oxford: Peter Lang 2014, pp. 51-78 [ENG].
 16. Między komparatystyką literacką a literaturą światową [Between Comparative Literature and World Literature], “Teksty Drugie” 4/2014, pp. 41-63 [PL with ENG summary].
 17. Wszyscy jesteśmy komparatystami! (Na szczęście różnymi) [We Are All Comparatists! (Fortunately, Different)], “Teksty Drugie” 4/2014, pp. 179-194 [PL with ENG summary].
 18. Beyond ‘Global Babble’. Comparative Literature as a Critical Metatheory for Glocalizing Humanities, “World Literature Studies”, No.2, Vol. 5 (22), 2013, eds. R. Gáfrik, M. Zelenka, title of vol. “Comparative Studies as Cultural Criticism”, pp. 39-51 [ENG].
 19. Języki teorii – języki poetyki. O zmianie paradygmatu, która wciąż czeka na dopełnienie [Languages of Theories – Languages of Poetics. On Paradigm Shift, which Still Awaits its Fulfillment], “Tekstualia”, No 4 (35), 2013, pp. 93-104 [PL with ENG summary].
 20. ANT-ologia literatury [ANT-ology of Literature], “Przegląd Kulturoznawczy”, vol. 1 (15) 2013, eds. E. Bińczyk, A. Derra, pp. 35-47 [PL with ENG summary].
 21. Uniwersytet jako pralnia. Esej o stanie akademickiego namysłu nad nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce [University as a Dry-Cleaner. An Essay about Academic Reflection on Research and Higher Education in Poland], “Rocznik Pedagogiczny”, No 35/2012, pp. 93-110 [PL with ENG summary].
 22. Współczesne reinterpretacje ‘Weltliteratur’. ‘World Literature’ w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej [Modern reinterpretation of ‘Weltliteratur’. World Literature in Quest of World(-)System Theories], “Tekstualia”, No 4 (31), 2012, pp. 111-127 [PL with ENG summary].
 23. “Powstanie i rozwój szkoły badawczej Manfreda Kridla. Rola aktorów poza-ludzkich” [“Formation and Development of the Manfred Kridl’s Research School. The Role of the Non-Human Actors”], Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizję i rewizje [Structuralism in Central and East Europe], eds. W. Bolecki, D. Ulicka, Warszawa: IBL PAN 2012, pp. 188-199 [PL].
 24. “Po co ‘mit’ literaturoznawstwu? Kilka uwag z antyeuropocentrycznego niekiedy punktu widzenia” [“Why Do We Need a ‘Myth’ in Literary Studies? A Few Remarks from Sometimes Anti-Eurocentric Point of View”], Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II [Comparative Literature and Contexts. Comparative Literature between Mickiewicz and Today II], ed. L. Wiśniewska, Bydgoszcz: Wyd. UKW 2012, pp. 79-90 [PL with ENG summary].
 25. Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia [Rorty – Confucius: Meritocracy in Quest of Humanism and Universal Frame of Reference], “Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, No 3 (79), 2011, pp. 115-130, 278” [PL with ENG summary].
 26. Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych. Poza ‘cultural studies’ [Cultural Paradigm in Comparative Studies. Beyond Cultural Studies], “Slavica Litteraria”, No 14/2, 2011, pp. 3-23. [PL with ENG summary].
 27. “Komparatystyka kulturoznawcza wobec wielokulturowego świata. W stronę metateorii krytycznej” [“Cultural Comparative Studies Towards Multicultural World. The Critical Metatheory”], Granice kultury [Frontiers of Culture], ed. A. Gwóźdź, Katowice: Śląsk 2010, pp. 213-224 [PL].
 28. “Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki” [“Cultural Studies and the Institutionalisation of Comparative Literature”], in: Komparatystyka dzisiaj [Comparative Studies Today], eds. E. Kasperski, E. Szczęsna, vol. 1, Kraków: Universitas 2010, pp. 81-95.
 29. ’Obdarowuje Pan nas tutaj ciągle…’ Manfreda Kridla pomoc dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [’We Are Continually Gifted by You …’ Manfred Kridl’s Relief for NCU in Toruń], “Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, 2010, vol. 1-2 (12-13), pp. 103-136 [PL].
 30. “Zwrot dokonany niedopełniony. Z dziejów nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego okresu międzywojennego” [“The Turn Accomplished Not-Fulfilled. The History of Modern Polish Literary Studies of the Interwar Period”], ‘Zwroty’ badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne [‘Turns’ in Humanities. Cognitive, Cultural, and Socio-Institutional Contexts], eds. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Colloquia Humaniorum 2010, pp. 237-283 [PL].
 31. Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej [A Non-Classical History of Theory of Literature in (Central) East Europe], “Teksty Drugie”, No 4, 2009, pp. 110-120 [PL with ENG summary].
 32. “Панславизм. Panslawizm. Panslavism”, Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski,vol. VII, ed. J. Kurczak, Łódź: Ibidem 2009, pp. 312-329 [RUS, PL, ENG].
 33. Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu [Non-Classic Comparative Studies. Towards a New Paradigm], “Teksty Drugie”, No 1-2, 2008, pp. 56-74 . [PL with ENG summary].
 34. “Tyfus, wszy, klatki, karmiciele i II wojna światowa” [“Typhus, Lice, Cages, Feeders and the Second World War“], Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności [Things and Humans. The Humanities Towards Materiality], eds. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Colloquia Humaniorum 2008, pp. 299-318 [PL].